Podstawa prawna i zakres działania

Postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności regulują następujące przepisy:

 

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

 

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.),

 

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.).

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych.


Zakres działania

Przedmiotem działania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń mieszkańcom Świętochłowic w wieku powyżej 16 roku życia

i o niepełnosprawności poniżej 16 roku życia.

 

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności Zespół wydaje do następujących celów:

1. odpowiedniego zatrudnienia,

2. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

3. szkolenia, w tym specjalistycznego,

4. uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,

5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,

7. konieczności opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

8. konieczności stałego współdziałania na co dzień osoby drugiej w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

9. spełnienia przesłanek określonych w art. ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.

- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 98, poz.602 z późn. zm.),

10. prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

Dla osób powyżej 16 roku życia orzeczenia ustala trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

1) znaczny,

2) umiarkowany,

3) lekki.

Zarówno orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jak i o niepełnosprawności stanowi także podstawy do przyznania ulg i uprawnień, na podstawie odrębnych przepisów.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności powinna złożyć w Zespole następujące dokumenty:

- wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane na potrzeby Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących, potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych wydane przez lekarza, pod którego stałą opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana,

- dokumentacja medyczna mogąca mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

 

Do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności konieczne jest potwierdzenie zameldowania osoby zainteresowanej na terenie miasta Świętochłowice.

 

Poza wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności Zespół wydaje również legitymacje osoby niepełnosprawnej.

 

W celu uzyskania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność należy złożyć

w naszej placówce stosowny druk wniosku o wydanie legitymacji, aktualne zdjęcie

i kserokopię orzeczenia

 

Uprawnienia osób niepełnosprawnych do karty parkingowej :

 

Karta parkingowa przysługuje osobie, u której posiadana niepełnosprawność powoduje ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i przemieszczaniu.

Kartę parkingową wydaje się na podstawie:

1) wydanych przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeczeń

o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia

niepełnosprawności wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art.6b ust.3 pkt 9

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz.776, z późn.zm.),

tj. spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w zrt.8 ust.1

ustawy z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98 poz.602,

z późn.zm.);

2) karta parkingowa nie przysługuje osobom legitymującym się orzeczeniami

wydanymi przez komisje lekarskie podległe MON, MSWiA lub KRUS

Powyższe orzeczenia nie stanowią podstawy do zaliczenia osób, których

orzeczenia te dotyczą, do osób niepełnosprawnych.

Takie osoby, jeśli chcą być traktowane jako osoby niepełnosprawne i uzyskać

kartę parkingową, powinny wystąpić z wnioskiem do zespołu ds. orzekania

o niepełnosprawności, w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności.

 

Odpowiedzialny za BIP : mgr Grzegorz Kaczmarczyk