Przewodniczący

Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świętochłowicach

ul. Harcerska 1

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

 

 

Referent -  Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wymiar etatu : 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świętochłowicach ul. Harcerska 1

 

 

I. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

1) W zakresie wykształcenia: - średnie lub wyższe

2) Legitymuje się znajomością przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak również kodeksu postępowania administracyjnego

3)  Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

4) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) Nieposzlakowana opinia

 

 

II. Wymagania dodatkowe:

* Komunikatywność

* Odpowiedzialność

* Rzetelność

* Dokładność

* Umiejętność sprawnej organizacji pracy

* Umiejętność pracy w zespole

* Umiejętność obsługi komputera (word, excel)

 

 

III. Główne obowiązki:

- Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie niepełnosprawności

   i stopnia niepełnosprawności

- Wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

   i karty parkingowej osoby niepełnosprawnej

- Przygotowywanie danych do sprawozdawczości

 

 IV. Informacja o warunkach pracy:

- praca biurowa

- obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych,

- praca wymagająca kontaktów z klientem zewnętrznym

- budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny oraz numer kontaktowy (np. telefon, e-mail)

- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

- Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Sposób i termin składania ofert:

 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs na stanowisko Referenta” lub przesłać listownie w terminie do dnia 03.04.2019 r.  (decyduje data wpływu do MZON) na adres:

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

                                                                                                                               41-600 Świętochłowice

 ul. Harcerska 1

   

Inne informacje:

 - Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie konkursu telefonicznie bądź listownie

Dodatkowe informacje można uzyskać:

tel. (0 32) 770-93-02